วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๓ เรื่อง นำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือนพฤษภาคม (ประกาศมาแล้ว 2536 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๔ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กาสรบริหารส่วนตำบลประจำเดือน มิถุยายน (ประกาศมาแล้ว 2536 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๗๖ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2536 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๑๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 2536 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๙๐ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2536 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๗๓ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๔๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๔๖ เรื่อง กำหนดพิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๔๘ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๗๔ เรื่อง กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1