วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/23490 เรื่อง การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.ประจำปี พ.ศ. 2555 (ประกาศมาแล้ว 2654 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/23460 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการความพิการของอปท.ประจำปี พ.ศ. 2555 (ประกาศมาแล้ว 2654 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 806 เรื่อง ขยายเวลาจัดส่งเงินโครงการศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาอปท.จ.ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2553 (ประกาศมาแล้ว 2654 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2553 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๘๐๕ เรื่อง . 12 ต.ค. 2553 แจ้งกำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่าย (ประกาศมาแล้ว 2655 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุดที่ ชบ 0037.1/7245 เรื่อง "บันทึกท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2655 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/23459 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพ (ประกาศมาแล้ว 2655 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2553 เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๔ เรื่อง การสั่งจอง "บันทึกท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2655 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/23459 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2655 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2553 ๐๐๓๗.๑/๒๓๐๘๔ เรื่อง ชบ 0037.1/23084 ลงวันที่ 11 ต.ค. 53 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตรวจสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2656 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/ว 23081 เรื่อง การเร่งรัดการพัฒนาตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 (ประกาศมาแล้ว 2658 วัน) ประเภท1