วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2553 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๙ เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 2648 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2553 วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๑๒ เรื่อง ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก (ประกาศมาแล้ว 2648 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2553 ชบ0037.1/ว813 เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายก อบต. (ประกาศมาแล้ว 2648 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2553 (ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ0037.1/24006 เรื่อง การประชุมซักซ้อมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์การแชข่งขันกีฬาแห่งชาติ ชลบุรีเกมส์ (ประกาศมาแล้ว 2648 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/23945 เรื่อง 19 ต.ค. 53 การคัดเลือกอปท.เพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร (ประกาศมาแล้ว 2649 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/23770 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2553 ให้แก่เทศลบาล (ประกาศมาแล้ว 2649 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 812 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประจำเดือน ก.ย. 53 จากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2649 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๗๓ เรื่อง ชบ0037.3/7273 ลงวันที่ 19 ต.ค. 53 เรื่อง โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 2650 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๓๙๔๙ เรื่อง ชบ 0037.1/ว 23949 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 53 เรื่อง การกำหนดราคาซื้อขายเพชร (ประกาศมาแล้ว 2650 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 811 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดทำข้อมูลการโอนจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 2650 วัน) ประเภท1