วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ต.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๒๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2641 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 24232 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งปม.ปี 2547-2553 (ประกาศมาแล้ว 2641 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว24228 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงปม. 2553 (ประกาศมาแล้ว 2641 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2553 ชบ0037.1/ว24229 เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถิ่นแก่ อปท. ประธานสภาฯ และปลัด อปท. ในเขต จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2645 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2553 ชบ0037.1/ว817 เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2645 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.4/7280 เรื่อง 21 ต.ค. 53 ติดตามข้อมูลพึ้นฐานประจำปี 52 (ประกาศมาแล้ว 2646 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๙๑ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๗) (ประกาศมาแล้ว 2646 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/7278 เรื่อง 21 ต.ค. 53 โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอปท. ปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2646 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2553 ชบ0037.3/24101 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ประกาศมาแล้ว 2646 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/24011 เรื่อง 20 ต.ค. 53 ขอให้สำรวจข้อมูล (ที่รับถ่ายโอนถนนลาดยางจากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 2647 วัน) ประเภท1