วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 830 เรื่อง งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สถ.อ. ไตรมาส 1-2 (ต.ค. 53 - มี.ค. 54) (ประกาศมาแล้ว 2635 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 831 เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับอบต.จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2635 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ชบ 0037.3/24614 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๐๔๑ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/7320 เรื่อง 2 พ.ย. 53 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการฯ ปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/7319 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ชบ 0037.3/24619 เรื่อง การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน (Indochaina Fair ๒๐๑๐) (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/24616 เรื่อง การดำเนินงานด้านสวัดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 828 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ประกาศมาแล้ว 2636 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/24540 เรื่อง การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปี พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2637 วัน) ประเภท1