วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 24923 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.ปี 2547-2553 (ประกาศมาแล้ว 2630 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2553 ชบ0037.2/ 24958 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนิติกร(พ.ต.ก) (ประกาศมาแล้ว 2630 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ชบ 0037.3/7337 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ประกาศมาแล้ว 2631 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2553 ที่ ชบ 0037.3/24628 เรื่อง เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. (49 โครงการฯ) (ประกาศมาแล้ว 2631 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2553 ชบ0037.2/ว 834 เรื่อง แจ้งผลการประเมิณข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบแรก) (ประกาศมาแล้ว 2631 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2553 ชบ 0037.1/ 7334 เรื่อง ประชุมข้าราชการ สถ.จ.ชบ. (ประกาศมาแล้ว 2631 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว24621 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 2632 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 832 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม.รายจ่ายวันที่ 4 พ.ย. 53 (ประกาศมาแล้ว 2632 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2553 ชบ0037.2/ว833 เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ประเมิณผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษผลกรประเมินด้าน 3 (ประกาศมาแล้ว 2632 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2553 ชบ0037.2/ว829 เรื่อง การประเมิณผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา) (ประกาศมาแล้ว 2632 วัน) ประเภท1