วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๑๐๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินพัฒนาองค์กร ฯ (ประกาศมาแล้ว 2509 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๔๑๓ เรื่อง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2509 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๑๐๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2509 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๐๙๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม "การพัฒนาเมืองและการควบคุมการจัดการก่อสร้างท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙ เรื่อง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๕-๗ ส.ค. ๕๔ เมืองทองธานี (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖๙ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๓ เรื่อง นำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๓๔ เรื่อง ขอเลื่อนพิธีการเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ฯ (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๖๕ เรื่อง เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๐๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1