วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๑๔๙ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยีวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๕๒ และกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม ๕๒ (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๘๕ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๖๗๗ เรื่อง แบบตอบรับโครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประชุมสภาท้องถิ่นกับการพัฒนาอปท. (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ได้รับจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๖๘๑ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๖๘๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชานีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๖๗๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น (ประกาศมาแล้ว 2508 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๑๐๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสมัมนา "ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย" (ประกาศมาแล้ว 2509 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗./๑๔๑๐๒ เรื่อง โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนฯ (ประกาศมาแล้ว 2509 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๔ เรื่อง กรมบัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ (ประกาศมาแล้ว 2509 วัน) ประเภท1