วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว246 ลว 9 พ.ย.60 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/783 ลว 9 พ.ย.60 แจ้งประชาสัมพันธืโครงการประกวดการเขียนเรื่องสาระบันเทิง (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27123 ลว 9 พ.ย.60 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ (รุปสาระสำคัญ) (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27118 ลว 9 พ.ย.60 การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27081 ลว 8 พ.ย.60 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว245 ลว 9 พ.ย.60 อัตราค่าบริการสาธาณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักาาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/784 ลว 9 พ.ย.60 บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/782 ลว 9 พ.ย.60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27086 ลว 8 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ผ่านระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27085 ลว 8 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเแพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (ประกาศมาแล้ว 224 วัน) ประเภท1