วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 พ.ย. 2553 ชบ0037.3/26085 เรื่อง ชี้แจงแนวทางในการประสานปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ศึกษาระดับปริญญาตรี (ประกาศมาแล้ว 2612 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2553 ชบ0037.1/26086 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2612 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2553 ชบ0037.3/7415 เรื่อง แจ้งแนวทางเพิ่มเติมกรณีของเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (ประกาศมาแล้ว 2612 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2553 ชบ0037.3/25769 เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว25943 เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุของอปท. ประจำปีงปม. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๗๗๖ เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๗๗๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของอปท.ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว853 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงปม.2554 (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2553 เรื่อง ชบ0037.3/3340 ล.ว. 21 ก.พ. 54 เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2553 ที่ ชบ 0037.4/25764 เรื่อง หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ประกาศมาแล้ว 2616 วัน) ประเภท1