วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๗๐๒ เรื่อง . ๑ ธ.ค. ๕๓ ขอความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารทำความเข้าใจและแนะนำประโยชน์จากการใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2608 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๖๐ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) (ประกาศมาแล้ว 2608 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/26706 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2608 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/ว26705 เรื่อง แนวทางการประดับธงชาติ และธงสัญลักษณ์ (ประกาศมาแล้ว 2608 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๗๐๓ เรื่อง ชบ0037.3/26703 ลง. 1 ธ.ค. 53 เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 c]t LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2609 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2553 ชบ 0037.2/800 เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 2610 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๓๔๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๓๔๔ เรื่อง ตอบข้อหารือผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๙๕ เรื่อง เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. (๓๕ โครงการ) (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 26349 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2613 วัน) ประเภท1