วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๙๙๔ เรื่อง . ๓ ธ.ค. ๕๓ ขอความร่วมมือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 2604 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๐๕ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท.มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ครั้งที่๓/๒๕๕๓ (๑๖ พ.ย. ๕๓) (ประกาศมาแล้ว 2604 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 865 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. วันที่ 7 ธ.ค. 2553 (ประกาศมาแล้ว 2604 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ๐๐๓๗.๓/๒๗๐๐๒ เรื่อง .๓ ธ.ค. ๕๓โครงการคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปี ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2604 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/ว28768 เรื่อง การเลื่อนการจำหน่าวทรัพย์หลุดจำนำ (ประกาศมาแล้ว 2604 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๘๑๓ เรื่อง เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. (๔๑ โครงการ) (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2553 ชบ0037.3/26796 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/ว862 เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตาม พ.ร.ก. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/ว864 เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา) 2553" (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2553 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๗๐๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2606 วัน) ประเภท1