วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๑ เรื่อง แจ้งอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสมัครเข้ารับทุนฯ (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๓๓๔ เรื่อง การจัดทำ(ร่าง) กรอบแผนยุทธศษสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๕๘ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๗ เรื่อง ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๓๓๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๑ เรื่อง บัญชีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๗๓๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ไดรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๓๒๗ เรื่อง หารือการอนุมัติเงินอุดหนุนคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2494 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๓๒๓ เรื่อง การนำเด็กและเยาวชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ (ประกาศมาแล้ว 2494 วัน) ประเภท1