วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๒๒ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ (Public Function) (ประกาศมาแล้ว 2596 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖ เรื่อง . ๙ ธ.ค. ๕๓ การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ(e-plan)ปีงบประมาณ 2554 (ประกาศมาแล้ว 2600 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 27406 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม (ประกาศมาแล้ว 2600 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๑๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2600 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๒๖๖ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2601 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 870 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. งวดที่ 6 วันที่ 7 ธ.ค. 53 (ประกาศมาแล้ว 2601 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 27263 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ประกาศมาแล้ว 2601 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๒๖๕ เรื่อง . ๘ ธ.ค. ๕๓ หารือแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ให้แก่อปท. ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2601 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2553 เรื่อง ชบ0037.2/ว52 ล.ว. 21 ก.พ. 54 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"รุ่นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 2602 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2553 ชบ0037.2/ว869 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2602 วัน) ประเภท1