วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว874 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จากสนง.สรรสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 875 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2553 ชบ0037.2/ว8721 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๓๑ เรื่อง แผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ไฟล์ PDF) จำนวน ๙ (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๒๙ เรื่อง . ๑๕ ธ.ค. ๕๓ ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๗๒ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๗๒ ๑๕ ธ.ค. ๕๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลการสั่งจองพระบูชาพระพุทธสิหิงค์ฯ (ประกาศมาแล้ว 2594 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/7524 เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 40 (ประกาศมาแล้ว 2594 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/7523 เรื่อง ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาลรุ่นที่ 32 (ประกาศมาแล้ว 2594 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2594 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2553 ชบ0037.3/27559 เรื่อง ประชุมสัมนาการกระจายอำนาจและเสริมกสร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2594 วัน) ประเภท1