วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ธ.ค. 2553 ชบ0037.2/ว882 เรื่อง หนังสือคู่มือรับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง (ประกาศมาแล้ว 2587 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 883 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 29 ธ.ค. 53 (ประกาศมาแล้ว 2587 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๕๔๑ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๕๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ (ประกาศมาแล้ว 2588 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๓๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2591 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2553 ชบ0037.3/27721 เรื่อง ติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2592 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2553 ชบ0037.2/27724 เรื่อง การมอบเข็มเชิดชูเกีรติและประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2553 (ประกาศมาแล้ว 2592 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2553 ชบ0037.3/27722 เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในพื้นที่ประสบภับพิบัติ กรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2592 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2553 ชบ0038.3/27570 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NET) (ประกาศมาแล้ว 2592 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๘๐ เรื่อง ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๘๐ ๑๖ ธ.ค. ๕๓ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๓๐ เรื่อง .๑๕ ธ.ค.๕๓ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๑และแผนปฏิบัติการ(ฉบับที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 2593 วัน) ประเภท1