วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/7523 เรื่อง ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาลรุ่นที่ 32 (ประกาศมาแล้ว 2591 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2591 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2553 ชบ0037.3/27559 เรื่อง ประชุมสัมนาการกระจายอำนาจและเสริมกสร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2591 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๒๒ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ (Public Function) (ประกาศมาแล้ว 2592 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖ เรื่อง . ๙ ธ.ค. ๕๓ การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ(e-plan)ปีงบประมาณ 2554 (ประกาศมาแล้ว 2596 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 27406 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม (ประกาศมาแล้ว 2596 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๑๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2596 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๒๖๖ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2597 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 870 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. งวดที่ 6 วันที่ 7 ธ.ค. 53 (ประกาศมาแล้ว 2597 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 27263 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ประกาศมาแล้ว 2597 วัน) ประเภท1