วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/28116 เรื่อง . 24 ธ.ค. 53 การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "เมืองชลเกมส์"ในส่วนการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 2582 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๘๔ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2582 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๕๑ เรื่อง . ๒๔ ธ.ค. ๕๓ โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2582 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๕๔๕ เรื่อง การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2583 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2553 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๔/๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2583 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 884 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือน ธ.ค. 53 จากกรมส่งเสริมฯ (ประกาศมาแล้ว 2584 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 4175 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประกาศมาแล้ว 2584 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 4152 เรื่อง ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติเพื่อจ่ายให้แก่ อปท. ประจำเดือน ธ.ค. 2553 (ประกาศมาแล้ว 2585 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 884 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ จากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2585 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 881 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม.รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป วันที่ 21 ธ.ค. 53 (ประกาศมาแล้ว 2585 วัน) ประเภท1