วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม. พ.ศ. 2554 วันที่ 4 ม.ค. 54 (ประกาศมาแล้ว 2574 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 36 เรื่อง แจ้งอปท.สำรวจข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกษียณอายราชการ (ประกาศมาแล้ว 2574 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2553 ชบ0037.1/28770 เรื่อง ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ประกาศมาแล้ว 2579 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2553 ชบ0037.3/28783 เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ประกาศมาแล้ว 2579 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 4275 เรื่อง ขยายโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาอปท.จ.ชลบุรี ประจำปีงปม.พ.ศ. 2553 (ประกาศมาแล้ว 2579 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๗๐๙ เรื่อง ชบ0037.3/28709 ล.ว. 30 ธ.ค. 53 เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2553 (ประกาศมาแล้ว 2580 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๘๗๖๖ เรื่อง ชบ0037.2/28766 ล.ว. 30 ธ.ค. 53 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (ประกาศมาแล้ว 2580 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๘๗๘๑ เรื่อง ชบ0037.1/ว28781 ล.ว. 30 ธ.ค. 53 เรื่องกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2580 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2553 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๗ เรื่อง ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA (ประกาศมาแล้ว 2580 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๖๘ เรื่อง ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร Envionmental Impact Assessment (ประกาศมาแล้ว 2580 วัน) ประเภท1