วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14190 ลว 16 มิ.ย.60 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 216 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/451 ลว. 16 มิ.ย. 60 ขยายเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/14182 ลว. 16 มิ.ย. 60 (อบจ.ชบ.) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 2989 ลว. 16 มิ.ย. 60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ ว 3002 ลว. 16 มิ.ย. 60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14184 ลว. 16 มิ.ย. 60 การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 2988 ลว. 16 มิ.ย. 60 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2560 และประจำเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/449 ลว. 16 มิ.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14093 ลว. 15 มิ.ย. 60 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และการดำเนินการตามประกาศฯ (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14100 ลว. 15 มิ.ย. 60 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 219 วัน) ประเภท1