วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗ เรื่อง ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ประกาศมาแล้ว 2570 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘ เรื่อง การปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2570 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๘ เรื่อง . ๗ ม.ค. ๕๔ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (ประกาศมาแล้ว 2570 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/42 เรื่อง การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2571 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 7 เรื่อง ขอความร่วมมือจากอปท.ในการสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา/ศพด. (ประกาศมาแล้ว 2571 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย" (สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี ๒๕๕๓) (ประกาศมาแล้ว 2571 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๕ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๕ ๖ ม.ค. ๕๔ การสนับสนุนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML (ประกาศมาแล้ว 2572 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๑ เรื่อง ประกาศกรมอนามัย (ประกาศมาแล้ว 2572 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2554 ชบ0037.2/ว34 เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2551) (ประกาศมาแล้ว 2573 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๒ เรื่อง ขอให้พิจารณาสนับสนุนการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและท้องที่ (ประกาศมาแล้ว 2573 วัน) ประเภท1