วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 758 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 2565 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๔๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2565 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗ เรื่อง การถอดแบบรายการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพาน (ประกาศมาแล้ว 2566 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ0037.4/651 เรื่อง ขอทำความตกลงใช้เงินสะสมทดลองจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2566 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ0037.4/652 เรื่อง ขอทำความตกลงใช้เงินสะสมทดลองจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2566 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘ เรื่อง . ๑๑ ม.ค. ๕๔ ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓) (ประกาศมาแล้ว 2566 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับใหม่) (ประกาศมาแล้ว 2566 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ0037.4/650 เรื่อง ขอทำความตกลงใช้เงินสะสมทดรองจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้วูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2566 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๐๗ เรื่อง . ๑๐ ม.ค. ๕๔ ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท.ปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2567 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 8 เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับอบต. ประจำเดือน ธ.ค. 53 (ประกาศมาแล้ว 2570 วัน) ประเภท1