วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๑๑ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 853 เรื่อง ขออุทธรณ์การกันเงินงปม.ปี 2553 ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม. พ.ศ.2551-2552 (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๗๔ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๑๕ เรื่อง ชบ0037.1/ว15 ล.ว. 18 ม.ค. 54 เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๑ เรื่อง ชบ0037.3/851 ล.ว. 18 ม.ค. 54 เรื่อง รับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๑๕๐ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๔ เรื่อง ประกาศกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2554 ชบ0037.1/ว45 เรื่อง การจัดงานสังสรรค์ "สานสัมพันธ์ อปท. กับ ธ.ก.ส." (ประกาศมาแล้ว 2563 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๔๖ เรื่อง ด่วนมาก ที่ชบ 0037.1/ว 846 14 ม.ค. 54 เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2554 (ประกาศมาแล้ว 2564 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๘ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2565 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2565 วัน) ประเภท1