วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๘๗ เรื่อง โครงการอบรมผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ โครงการ (ประกาศมาแล้ว 2456 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของอปท.ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2456 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๔๒ เรื่อง การพิจารณาของอปท.ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕กรณีกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา๖๗ฯ (ประกาศมาแล้ว 2456 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๘๘ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (ประกาศมาแล้ว 2456 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๔๐๙ เรื่อง การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2456 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๓๕๔๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2456 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๘๖ เรื่อง แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๘๕ เรื่อง ส่งคืนโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๘๔ เรื่อง เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้อปท. (ประกาศมาแล้ว 2458 วัน) ประเภท1