วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๔๖ เรื่อง ด่วนมาก ที่ชบ 0037.1/ว 846 14 ม.ค. 54 เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2554 (ประกาศมาแล้ว 2561 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๘ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2562 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2562 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 758 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 2562 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๔๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2562 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗ เรื่อง การถอดแบบรายการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพาน (ประกาศมาแล้ว 2563 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ0037.4/651 เรื่อง ขอทำความตกลงใช้เงินสะสมทดลองจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2563 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ0037.4/652 เรื่อง ขอทำความตกลงใช้เงินสะสมทดลองจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2563 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘ เรื่อง . ๑๑ ม.ค. ๕๔ ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓) (ประกาศมาแล้ว 2563 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับใหม่) (ประกาศมาแล้ว 2563 วัน) ประเภท1