วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๑ เรื่อง ชบ0037.3/2201 ล.ว. 2 ก.พ. 54 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๐ เรื่อง ชบ0037.3/2200 ล.ว. 2 ก.พ. 54 เรื่อง การประกาศผลสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๙๘ เรื่อง ชบ0037.3/2198 ล.ว. 2 ก.พ. 54 เรื่อง คัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว353 เรื่อง การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนทั่วไปงวดที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๕ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนและหมู่บ้านในเขตอปท. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 28 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 339 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-laas)ของ อปท. ในเขตจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๙ เรื่อง ชบ0037.1/ว29 ล.ว. 31 ม.ค. 54 เรื่อง การายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 8 (ประกาศมาแล้ว 2546 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๘ เรื่อง การสรรหาชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2548 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๙๔ เรื่อง ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา (ประกาศมาแล้ว 2548 วัน) ประเภท1