วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๗๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๘๓ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2445 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๒๙๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอปท. (ประกาศมาแล้ว 2445 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๙๕ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2445 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๙๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2445 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๔๑ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2446 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๐ เรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชบ แจ้งนำส่งเงินรายได้ให้กับอบต.ประจำเดือน กันายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2449 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๒๐ เรื่อง โครงการประกวดพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2449 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๙ เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ฯ (ประกาศมาแล้ว 2449 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๑๗ เรื่อง เชิยประชุม (ประกาศมาแล้ว 2449 วัน) ประเภท1