วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๓๗ เรื่อง ชบ0037.4/137 ล.ว. 9 ก.พ. 54 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๔๓ เรื่อง ชบ0037.1/ว43 ล.ว. 9 ก.พ. 54 เรื่อง โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๘ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๙๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๙๗ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๐๓ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ "ร้อยละของทต. และอบต. ต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 37 เรื่อง แจ้ง อปท. ทุกแห่งจัดทำข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (e-GP) (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๓ เรื่อง ชบ0037.3/133 ล.ว. 8 ก.พ. 54 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพือให้เกิดความชัดเจนในกรณีการอุดหนุนเงินของ อปท. ที่ส่งลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมชุมชุมลุกเสือ (ประกาศมาแล้ว 2538 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๒ เรื่อง ชบ0037.2/132 ล.ว. 8 ก.พ. 54 เรื่อง แนวทางการข้างพนักงานตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2538 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 33 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม.รายจ่ายวันที่ 7 ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2538 วัน) ประเภท1