วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๐ เรื่อง ได้จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๑๓๘ เรื่อง โอนเงินเพิ่มเติมบำนาญปกติเพื่อจ่ายให้แก่อปท. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๒ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๒ ๒๑ ต.ค. ๕๔ การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๓ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๓ ๒๑ ต.ค. ๕๔ การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๔ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๔ ๒๑ ต.ค. ๕๔ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบฯ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ทต.เกาะสีชัง) (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๙๘ เรื่อง การประชุมข้าราชกาารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 เรื่อง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๐๔ เรื่อง การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ (ประกาศมาแล้ว 2436 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๑๕ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๑๕ ๒๐ ต.ค. ๕๔ การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2437 วัน) ประเภท1