วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๔๖ เรื่อง ชบ0037.1/ว46 ล.ว. 14 ก.พ. 54 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศด้านเอกลักของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 70 (ประกาศมาแล้ว 2530 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑ / ๖๕๓ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑ / ๖๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๔ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2530 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๗ เรื่อง พบการปนเปื้อนไดออกซินในอาหารสัตว์ประเภทไขมันพืช สำหรับหมูและสัตว์ปีกในประเทศเยอรมัน (ประกาศมาแล้ว 2532 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๕๐ อ เรื่อง ชบ0037.1/650 ล.ว.อ 11 ก.พ.54 เรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 2533 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๐ เรื่อง ชบ0037.1/140 ล.ว. 10 ก.พ. 54 เรื่อง การชำระค่าสลากฯ และการรับรางวัลสลากกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 38 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 39 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 40 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ให้กับ อบต. จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 41 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. งวดที่ 1/2554 (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 42 เรื่อง แจ้งหนังสือเวียนให้ อปท. ทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1