วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/139060 ลว 14 มิ.ย.60 การจัดการแข่งขัน 'วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 216 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13617 ลว 12 มิ.ย.60 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 217 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13730 ลว 13 มิ.ย.60 พิธีรับประกาศเกียรติคุณฯ และลงนามปฏิญญาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน (ประกาศมาแล้ว 217 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/440 ลว 13 มิ.ย.60 การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 217 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.4/13516 ลว 9 มิ.ย.60 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 217 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13724 ลว. 13 มิ.ย. 60 โครงการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 218 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว 2914 ลว. 13 มิ.ย. 60 ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา (ประกาศมาแล้ว 218 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/438 ลว. 13 มิ.ย. 60 การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 218 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/437 ลว. 13 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประกาศมาแล้ว 218 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13723 ลว. 13 มิ.ย. 60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 218 วัน) ประเภท1