วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 40 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ให้กับ อบต. จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 41 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. งวดที่ 1/2554 (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 42 เรื่อง แจ้งหนังสือเวียนให้ อปท. ทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๓๗ เรื่อง ชบ0037.4/137 ล.ว. 9 ก.พ. 54 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๔๓ เรื่อง ชบ0037.1/ว43 ล.ว. 9 ก.พ. 54 เรื่อง โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๘ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๙๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๙๗ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๐๓ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ "ร้อยละของทต. และอบต. ต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 37 เรื่อง แจ้ง อปท. ทุกแห่งจัดทำข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (e-GP) (ประกาศมาแล้ว 2535 วัน) ประเภท1