วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/ว 683 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง) (ประกาศมาแล้ว 2523 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๓๖ เรื่อง ชบ0037.1/ว36 ล.ว. 22 ก.พ. 54 เรื่อง การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรกำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๗๘ เรื่อง ชบ0037.2/678 ล.ว. 22 ก.พ. 54 เรื่อง แจ้งข้อหารือเทศบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบ่ลสามัญ (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๕๑ เรื่อง ๒๑ ก.พ. ๕๔ การดำเนินการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.3/673 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.3/3332 เรื่อง ปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2554) รองรับปฏิบัติการฯ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 35 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบเงินอุดหนุนวันที่ 22 ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 33 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 22 ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.3/3345 เรื่อง เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ e-Plan ปี พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 34 เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1