วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๘๖๑ เรื่อง แบบสอบถามการบรรจุโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ประกาศมาแล้ว 2437 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๕๘๓๒ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 2437 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๙๘ เรื่อง แบบสรุปรายงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอัยเกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2437 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๙ เรื่อง สำรวจการจัดทำทะเบียีตามยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (ประกาศมาแล้ว 2438 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรในบริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2438 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๓ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมิน (ประกาศมาแล้ว 2440 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๒ เรื่อง แจ้งมติในที่ประชุมครั้ง ๖/๒๕๕๔ ๑ ส.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2440 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๘๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือโครงการจักรยาน ๗ แผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2440 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๐ เรื่อง อปท.ที่ได้รับเงินจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประกาศมาแล้ว 2441 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 เรื่อง ชบ0037.3/37 ล.ว. 7 ม.ค. 53 เรื่อง แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 2441 วัน) ประเภท1