วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๐๑๔ เรื่อง ชบ0037.3/4014 ล.ว. 2 มี.ค. 54 เรื่อง ทุกฝึกอบรมข้าราชการท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2516 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๐๑๕ เรื่อง ชบ0037.3/4015 ล.ว. 2 มี.ค. 54 เรื่อง การชักจูงประชาชนพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต (ประกาศมาแล้ว 2516 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๒ เรื่อง ชบ0037.1/ว42 ล.ว. 1 มี.ค. 54 เรื่อง สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง"รัฐธรรมนูญ 2550 กับการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2517 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2554 ชบ ๐๓๓๗.๓/๗๐๔ เรื่อง ชบ0337.3/704 ล.ว. 1 มี.ค. 54 เรื่อง โครงการอบรมฌชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 2517 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 41 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต (ประกาศมาแล้ว 2517 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๙๓ เรื่อง ชบ0037.3/693 ล.ว. 28 ก.พ. 54 เรื่อง ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเครื่องพ่นสารกำจัดแมลง" (ประกาศมาแล้ว 2518 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๙๕ เรื่อง ชบ0037.1/695 ล.ว. 28 ก.พ. 54 เรื่อง แจ้งเปลี่นหมายเลขโทรศัพท์ (ประกาศมาแล้ว 2518 วัน) ประเภท1
25 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๙๒ เรื่อง ชบ0037.2/692 ล.ว. 25 ก.พ. 54 เรื่อง การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประกาศมาแล้ว 2521 วัน) ประเภท1
25 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๙๑ เรื่อง ชบ0037.2/691 ล.ว. 25 ก.พ. 54 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2554 (ประกาศมาแล้ว 2521 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๐ เรื่อง วิทยุสื่อสารที่ ชบ0037.3/40 ล.ว. 24 ก.พ. 54 เรื่อง โครงการเงินอุดหนุน สำหรับพัฒนา อปท. (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1