วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 33 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 22 ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.3/3345 เรื่อง เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ e-Plan ปี พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 34 เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๓๓๗ เรื่อง ชบ0037.3/3337 ล.ว. 21 ก.พ. 54 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาสาสตร์ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2523 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๓๓๖ เรื่อง ชบ0037.3/3336 ล.ว. 21 ก.พ. 54 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2523 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 เรื่อง ตราสัญลักษณ์ โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" (ประกาศมาแล้ว 2527 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖๔ เรื่อง ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2527 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/ว๕๓ เรื่อง แก้ไขข้อความในโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" (ประกาศมาแล้ว 2527 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๔๓๓ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" (ประกาศมาแล้ว 2527 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๗๕๘ ล.ว. ๑๖ มี.ค. ๕๔ เรื่อง ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2527 วัน) ประเภท1