วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๖ เรื่อง ชบ0037.3/4306 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๗ เรื่อง ชบ0037.3/4307 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง การจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๘ เรื่อง ชบ0037.3/4308 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๓ เรื่อง ชบ0037.3/723 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามระบบ (e-Plan) ของปีงบประมาณ 2553 (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๕ เรื่อง ชบ0037.3/725 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลากรของ อปท. ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๙ เรื่อง ชบ0037.3/729 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว๗๒๔ เรื่อง ชบ0037.3/ว724 ล.ว. 7 มี.ค. 54 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ.00037.3/ ว 4186 เรื่อง 4 มี.ค. 54 โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ประกาศมาแล้ว 2514 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 25 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ให้กับ อบต. จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2514 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 24 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2514 วัน) ประเภท1