วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มี.ค. 2554 ชบ.00037.3/ ว 4186 เรื่อง 4 มี.ค. 54 โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ประกาศมาแล้ว 2511 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 25 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ให้กับ อบต. จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2511 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 24 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2511 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 4245 เรื่อง ซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2511 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๖ เรื่อง ชบ0037.1/ว26 ล.ว. 4 มี.ค. 54 เรื่อง ทุนการสึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณะรัฐประชาชนจีน (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๗ เรื่อง ชบ0037.1/ว27 ล.ว. 4 มี.ค. 54 เรื่อง ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร Earlt Childhood Health Care Management (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๑๘๑ เรื่อง ชบ0037.3/4181 ล.ว. 4 มี.ค. 54 เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ (Video Conference) ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน อปท. ในการนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2554 ชบ. 0037.3/4128 เรื่อง 3 มี.ค. 54 โครงการการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (ประกาศมาแล้ว 2512 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๗๒๑ เรื่อง ชบ0037.1/ว721 ล.ว. 3 มี.ค. 54 เรื่อง โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๑๓๐ เรื่อง ชบ0037.3/4130 ล.ว. 3 มี.ค. 54 เรื่อง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการส่วมหมวงนิรภัย 100 เปอเซ็นต์ (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1