วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๓๘ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๒/ว๓๘ ล.ว. ๑๗ มี.ค. ๕๔ เรื่อง กำหนดส่งผลงานครูรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2503 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๕๑๘๓ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๒/ว๕๑๘๓ ล.ว.๑๗ มี.ค. ๕๔ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) (ประกาศมาแล้ว 2503 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๑๘๔ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๕๑๘๔ ล.ว. ๑๗ มี.ค. ๕๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" (ประกาศมาแล้ว 2503 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗๑/๕๐๒๖ เรื่อง วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2503 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 992 เรื่อง การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2503 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๐๑๖ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๕๐๑๖ ล.ว. ๑๖ มี.ค. ๕๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและคำถวายราชสดุดีฯ ในการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ (ประกาศมาแล้ว 2504 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว๙๙๑ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/ว๙๙๑ ล.ว. ๑๖ มี.ค. ๕๔ เรื่อง หารือเรื่องการฝึกอบรมของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กรมส่งเสริมก่ปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2504 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถ. ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาธารณสุขและสวัสดิการสังคมอปท. (ประกาศมาแล้ว 2504 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๑ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๑ ล.ว. ๑๕ มี.ค. ๕๔ เรื่อง การติดตามและประเมิณผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (ประกาศมาแล้ว 2505 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๒ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๒ ล.ว. ๑๕ มี.ค. ๕๔ เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศวันท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 2505 วัน) ประเภท1