วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๒๘๖ เรื่อง การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2497 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 42 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ก.พ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2497 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๒๘๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2497 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๖๓ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2497 วัน) ประเภท1
18 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 41 เรื่อง สำรวจข้อมูลค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงเรื้อรังในปีงบประมาณ 2553 (ประกาศมาแล้ว 2500 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานช่าง (ประกาศมาแล้ว 2501 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 35 เรื่อง แจ้ง อปท. ตรวจสอบรายงานรายรับเทียบกับรายจ่าย แยกตาม อปท. ต.ค. - มี.ค. ปีงปม. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2501 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๔/ว๕๑๘๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 2501 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๔/ว๓๔ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวนัย สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (หลักสูตร ๔ วัน ) (ประกาศมาแล้ว 2501 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๓๕๗๒ เรื่อง ชบ0037.2/ว3572 ล.ว. 24 ก.พ. 54 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ2 (ประกาศมาแล้ว 2502 วัน) ประเภท1