วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14505 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 210 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 3022 ลว. 19 มิ.ย 60 ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 211 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14343 ลว. 19 มิ.ย. 60 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 211 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/459 ลว. 19 มิ.ย. 60 ข้อแนะนำการเดินทางเยือนยูเครนสำหรับชาวไทย (ประกาศมาแล้ว 211 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 3021 ลว 19 มิ.ย.60 เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 211 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14344 ลว 19 มิ.ย.60 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 211 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/448 ลว 16 มิ.ย.60 ขอแก้ไขแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 212 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14342 ลว 19 มิ.ย.60 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 212 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/14183 ลว 16 มิ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 212 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14189 ลว 19 มิ.ย.60 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 212 วัน) ประเภท1