วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1159 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 48 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งฯ (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๗ เรื่อง การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๕๔๕ เรื่อง ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาศ (ประกาศมาแล้ว 2492 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๖๖๖ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๖๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒรนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๕๔๙ เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 2493 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 46 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม. พ.ศ. 2554 วันที่ 23 มี.ค. 54 (ประกาศมาแล้ว 2494 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2554 ชบ 0037.3/5468 เรื่อง โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบมีการนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2495 วัน) ประเภท1