วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๑ เรื่อง โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองผลผลิต (ประกาศมาแล้ว 2404 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๑ เรื่อง สำรวจเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในเขตอปท. (ประกาศมาแล้ว 2404 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๔๒๕ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 2404 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๓๑ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขอเงทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2404 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2554 วิทยุสื่อสารที่ ชบ๐๐๓๗.๑/๕๙ เรื่อง มาติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 2404 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒ ๒๖ ต.ค. ๕๔ การสำรวจข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๐ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๙ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๗๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๐๑๗๔ เรื่อง การตั้งงบประมาณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1