วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1168 เรื่อง ส่งเงินเพิ่มเงินบำนาญปกติให้แก่ อปท.ประจำเดือน มี.ค. 54 (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๕๕ เรื่อง กิจกรรม"รางวัลชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 54 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม. พ.ศ.2554 ในวันที่ 30 มี.ค. 54 (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๘๕๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงของเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 52 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการตั้งงปม.หมวดเงินอุดหนุน (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 50 เรื่อง การโอนจัดสรรงปม.รายจ่าย(เงินอุดหนุนสำหรับ อปท.ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้) (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 51 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ สถ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๗ เรื่อง ๒๘ มี.ค. ๕๔ ขอเชิญชวนส่งผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2489 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๘ เรื่อง ๒๘ มี.ค. ๕๔ การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2489 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 49 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจาก สนง.ที่ดินจ.ชลบุรี ประจำเดือน ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2489 วัน) ประเภท1