วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 เม.ย. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๓๙๓ เรื่อง ๑ เม.ย. ๕๔ การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๑๙๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลิอกครูสอนดีและลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๖๑๙๕ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๑๙๑ เรื่อง เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๖๑๘๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๖๑๘๘ เรื่อง การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๑๑๙๓ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงาน ครู กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค. ๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๐๒ เรื่อง แจ้งผลประชุมคณะอนุฯ ๑ มี.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1192 เรื่อง การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๑๕ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะอนุฯ ๓๑ มี.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2488 วัน) ประเภท1