วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๗ เรื่อง ๒๘ มี.ค. ๕๔ ขอเชิญชวนส่งผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๘ เรื่อง ๒๘ มี.ค. ๕๔ การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 49 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจาก สนง.ที่ดินจ.ชลบุรี ประจำเดือน ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1159 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 48 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งฯ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๗ เรื่อง การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2487 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๕๔๕ เรื่อง ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาศ (ประกาศมาแล้ว 2489 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๖๖๖ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๖๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒรนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1