วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๐๒ เรื่อง แจ้งผลประชุมคณะอนุฯ ๑ มี.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2484 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1192 เรื่อง การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 2484 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๑๕ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะอนุฯ ๓๑ มี.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2484 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 1168 เรื่อง ส่งเงินเพิ่มเงินบำนาญปกติให้แก่ อปท.ประจำเดือน มี.ค. 54 (ประกาศมาแล้ว 2485 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๕๕ เรื่อง กิจกรรม"รางวัลชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (ประกาศมาแล้ว 2485 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 54 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม. พ.ศ.2554 ในวันที่ 30 มี.ค. 54 (ประกาศมาแล้ว 2485 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๕๘๕๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงของเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2486 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 52 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการตั้งงปม.หมวดเงินอุดหนุน (ประกาศมาแล้ว 2486 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 50 เรื่อง การโอนจัดสรรงปม.รายจ่าย(เงินอุดหนุนสำหรับ อปท.ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้) (ประกาศมาแล้ว 2486 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 51 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ สถ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2486 วัน) ประเภท1