วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 เม.ย. 2554 ชบ 0037.2/1368 เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2554 (ประกาศมาแล้ว 2466 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2554 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๔ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2466 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๗๐๒๘ เรื่อง ๒๐ เม.ย. ๕๔ การประชาสัมพันธ์ "ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" (ประกาศมาแล้ว 2466 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๖๓ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (ประกาศมาแล้ว 2466 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๖๙๕๗ เรื่อง โครงการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2466 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2554 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2466 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2554 วิทยุสื่อสารที่ ชบ๐๐๓๗.๓/๔๒ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2467 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๖๗๑๘ เรื่อง แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทพเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา(สถานศึกษาสังกัด อปท.) (ประกาศมาแล้ว 2468 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๖๙๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2468 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๖๗๒๐ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2474 วัน) ประเภท1