วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๐๘ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๕๒๑ เรื่อง แบบรายงานการสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อเป็นรถเมล์ รถบรรทุกขยะ และเรือ จาก อปท. (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๒๒๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2388 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๗๙ เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ประกาศมาแล้ว 2389 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๑ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2389 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๓๕๑ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2389 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๓๔๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กอายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้รับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2389 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๓๑๔ เรื่อง การร่วมทำบุญทอดถวายผ้ากฐินทานจังหวัดชลบุรีประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2389 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๓๕๓ เรื่อง การยืมเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนดำเนินการสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานธนานุบาลกรณีประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2389 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙๓ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2390 วัน) ประเภท1