วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ม.ค. 2555 (ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2362 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๘ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2362 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๖๙๒ เรื่อง ๓๐ ธ.ค. ๕๔ การเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำอาหารสำหรับผู้พักพิงฯ (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๖๑๘ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๖๑๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๒ เรื่อง ๓๐ ธ.ค. ๕๔ การจัดประกวดผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๕ เรื่อง ๓๐ ธ.ค. ๕๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๕๑ เรื่อง จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้อปทดำเนินการคัดเลือก ฯ (ประกาศมาแล้ว 2366 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๘ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2367 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๓ เรื่อง แจ้งซักซ้อมการดำเนินการโครงการร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารฯ (ประกาศมาแล้ว 2367 วัน) ประเภท1