วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๘๙๗ เรื่อง . ๒๙ เม.ย. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2459 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๗๕๗๒ เรื่อง ขอทราบความต้องการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 2460 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๘๕ เรื่อง ๒๗ เม.ย. ๕๔ การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2461 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๔๗๐ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" (ประกาศมาแล้ว 2462 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๓๑๙ เรื่อง การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2462 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2554 ชบ 0037.5/ว 58 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. งวดที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 2462 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๓๑๐ เรื่อง ๒๕ เม.ย. ๕๔ การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (ประกาศมาแล้ว 2463 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๒๖๗ เรื่อง การประเมินเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 2463 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๒๖๙ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรค์งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2463 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๒๗๒ เรื่อง โครงการสร้างพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาชุมชนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2463 วัน) ประเภท1