วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๒๙๕ เรื่อง รายงานขนาดของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2454 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.ค/ว๗๑ เรื่อง โอนเงิน งปม. พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงาน สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี (ประกาศมาแล้ว 2454 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๐ เรื่อง ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มี.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2454 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๓๑ เรื่อง ๒๙ เม.ย. ๕๔ การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 (แก้ไข) ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๑๕๓๒ เรื่อง ๒๙ เม.ย. ๕๔ การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๘๖๕ เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๕๓๓ เรื่อง แจ้งแนวทางการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๕๓๔ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่งมาจากพระราชดำริ (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๘๖๖ เรื่อง ขอสนับสนุนโครงการมลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๘๙๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2457 วัน) ประเภท1