วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๓๔๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2447 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๕๐๕ เรื่อง เทคนิกการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นกับประโยชน์ที่ได้รับสู่ชุมชน (ประกาศมาแล้ว 2447 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๓๔๒ เรื่อง การอบรมคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ประกาศมาแล้ว 2447 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๗๗ เรื่อง การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 2447 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๔๙ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2447 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 74 เรื่อง ขอระงับการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อนำมาบริหารศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและพัฒนา อปท. (ประกาศมาแล้ว 2450 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๕/ว๗๕ เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2450 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๗๖ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๕/ว๗๖ ลง. ๖ พ.ค. ๕๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่องค์กรปกครรองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2451 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑๒ เรื่อง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2452 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๓๐๗ เรื่อง จัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนในเทศบาลนครแหลมฉบัง (ประกาศมาแล้ว 2452 วัน) ประเภท1