วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๓๖๒ เรื่อง การแข่งขันไทยคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๓๖๓ เรื่อง โครงการสร้างเสริมความพร้อมให้แก่ท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๕๑๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูลสายทาง (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๕/ว๘๑ เรื่อง การกำหนดและประกาศอัตตราดอกเบี้ยเงินกูสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๔๒ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๘๐ เรื่อง การจัดพิมพ์วารสารท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 2443 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๗๘ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติในการตัดเลือกในกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 2444 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๓๒ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2444 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๓๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรายงาน (ประกาศมาแล้ว 2444 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๘๓๐๒ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ประกาศมาแล้ว 2445 วัน) ประเภท1