วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๓๘๐ เรื่อง โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๘๔ เรื่อง การจัดทำแผนอัตตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๙๐๐๐ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๙๙๒ เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2433 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๙๙๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารีบการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 2433 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๙๘๑ เรื่อง การขยายเวลาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2434 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๗๗๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฯป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2434 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๘๘๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับป.ตรี หลักศูตรศึกษาสาตรบัณฑิต สาขาปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 2434 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ (ประกาศมาแล้ว 2434 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๘๘๐ เรื่อง การพิจารณาศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2434 วัน) ประเภท1